Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie (ďalej len e-booku) na internetovej stránke www.niesomzcukru.sk.

Predávajúci:

Adam Sipos
Lúky 1129/49
952 01 Vráble
Slovensko

IČO: 52646203
DIČ: 1123131867

Zodpovedná osoba: Martina Papajová
e-mail: m.papajova@gmail.com

Predávajúci je neplatcom DPH.

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 949 01 Nitra

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

E-book Brunch je informačným produktom. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Stiahnutím tohto e-booku rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Všetky informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru a skúseností autora k tématike.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru – e-booku predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva e-book vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar (e-book) a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru (e-booku). Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.niesomzcukru.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Cena produktu

Cena e-booku je uvedená  na stránke niesomzcukru.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená s 20% DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

4. Platobné podmienky

Možnosti platieb:
a) Bankovým prevodom

5. Dodacie podmienky

Nárok na dodanie e-booku Brunch vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny na účte č. SK62 5600 0000 0022 5301 7002 (Prima Banka) bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-book v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri vyplnení objednávky. Niesomzcukru.sk nezodpovedá za nedodanie vzdelávacieho e-booku v prípade nesprávneho zadania emailovej adresy. V prípade neobdržania e-booku najneskôr do 3 dní od úhrady má právo kupujúci napísať reklamáciu na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch. Po obdržaní reklamácie predávajúci odkontroluje správnosť emailovej adresy ako aj úhradu kúpnej ceny a správnosť variabilného symbolu. Reklamácia bude vybavená, v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie.

6. Garancia – Vrátenie peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od doručenia tovaru – e-booku prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: m.papajova@gmail.com s vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene e-booku vrátane DPH.  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Adam Sipos
Lúky 1129/49
952 01 Vráble
Slovensko

IČO: 52646203
DIČ: 1123131867

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Niesomzcukru.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Vyplnením objednávky zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním newslettra s informáciami, článkami a receptami na tému bezcukrového varenia, ako aj o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na m.papajova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenie sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Ochrana súkromia

Kto sme

niesomzcukru.sk

Adam Sipos
Lúky 1129/49
952 01 Vráble
Slovensko

IČO: 52646203
DIČ: 1123131867

Zodpovedná osoba: Martina Papajová
e-mail: m.papajova@gmail.com

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Komentáre

Keď návštevníci zanechajú na webe komentáre, zhromažďujeme údaje zobrazené vo formulári komentárov a tiež IP adresu návštevníka a reťazec user agent prehliadača, aby sme pomohli pri detekcii spamu.

Službe Gravatar môže byť poskytnutý anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný tiež hash), aby sa zistilo, či ho používate. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Gravatar sú k dispozícii tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.

Médiá

Ak nahrávate obrázky na web, mali by ste sa vyhnúť nahrávaniu obrázkov s vloženými údajmi o polohe (EXIF GPS). Návštevníci webovej stránky si môžu stiahnuť a extrahovať akékoľvek údaje o polohe z obrázkov na webovej stránke.

Contact forms

Cookies

Ak na našich stránkach zanecháte komentár, môžete sa prihlásiť na ukladanie vášho mena, e-mailovej adresy a webových stránok do súborov cookie. Slúžia pre vaše pohodlie, aby ste pri zanechávaní ďalšieho komentára nemuseli znova vyplňovať svoje údaje. Tieto súbory cookie budú trvať jeden rok.

Ak máte účet a prihlásite sa na túto stránku, nastavíme dočasný súbor cookie, aby sme určili, či váš prehliadač prijíma súbory cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa zahodí.

Keď sa prihlásite, nastavíme tiež niekoľko súborov cookie, aby sme uložili vaše prihlasovacie informácie a možnosti zobrazenia na obrazovke. Prihlasovacie súbory cookie trvajú dva dni a súbory cookie na obrazovke trvajú rok. Ak vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlasovacie údaje budú pretrvávať dva týždne. Ak sa odhlásite zo svojho účtu, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Vložený obsah z iných stránok

Články na tomto webe môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa chová úplne rovnako, ako keby návštevník navštívil iné webové stránky. Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, vložiť ďalšie sledovanie tretích strán a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na danom webe.

Analýza dát

Ako dlho uchovávame dáta

Ak zanecháte komentár, komentár a jeho metadáta sa zachovajú na neurčito. To je preto, aby sme mohli automaticky rozpoznávať a schvaľovať všetky následné komentáre, namiesto toho, aby sme ich držali v poradí na moderovanie.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našom webe (ak existujú), tiež ukladáme osobné informácie, ktoré poskytujú, v ich užívateľskom profile. Všetci používatelia môžu kedykoľvek vidieť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné informácie (okrem prípadov, keď nemôžu zmeniť svoje používateľské meno). Správcovia webových stránok môžu tiež tieto informácie zobraziť a upravovať.

Aké sú vaše práva

Ak máte účet na tejto stránke alebo ste zanechali komentáre, môžete požiadať o prijatie exportovaného súboru s osobnými údajmi, ktoré o vás vedieme, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme vymazali všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás vedieme. To nezahŕňa žiadne údaje, ktoré sme povinní uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.